به چه کس باید گفت
با تو انسانم و
خوشبخت‌ترین emoji

# اخوان_ثالث