زمان ما که پلى استیشن اینا نبود آب زیاد میخوردم که شاشم بگیره

بعد میرفتم دستشویى سوسکا رو با شاش نشونه گیرى میکردم دمینداختمشون تو سوراخ ://