یه دوستی دارم وقتی استرس میگیره اسهال میشه
بیچاره تو تمام مراحل حساس زندگیش واقعا ریده