تو آن
آزارِ شیرینی
که دلخواه است تکرارَت
و من هر بار
از هر بار
بیشتر دوستت دارم.....