ای سحرخیزتر از صبح
بیَفشان مویت !
که نسیم از دَم ِ گیسوی تو
جان میگیرد...