‏با دوست دخترم بودم یه پسره یه تیکه به دوست دخترم انداخت. گفتم هی آقا پسر مراقب حرکات و سکنات و وجاهت حرفایی که میزنی باش تا ناگزیر از پاسخگویی نشدم. دوست دخترم در گوشم گفت عزیزم اگه میترسی نمی خوای دعوا کنی بیا فرار کنیم

دمش گرم خیلی با شعور بود، مثل سگ فرار کردیم emoji