به بابام میگم اومدم باغ کتاب یه کتاب پیشنهاد بده بخرم ، میگه تو که نمیخونی ولی بیشعوری رو بگیر لااقل بذار توی اتاقت جلوی چشم که هر کی اومد فکر کنه خوندیش