دادسرای بعثت دوتا برادر را به جرم زورگیری از بانوان در پوشش مسافرکش محاکمه کردند.
چند روز بعد پلیس مادر هفتاد ساله شون را بازداشت کرد.
علت ؟ مادر صندلی جلو کنار پسرش مینشسته که خانمها شک نکنند و با خیال راحت سوار بشن
مهر مادری "مادر دالتون ها"