چَشمی به تَخت و بَخت ندارم،
مرا بَس است
یک صَندلی برای نِشستن
کنارِ تو...