مشکل از اون جایی شروع شد
که
فهمید خیلی دوسش دارم emoji