‏یه جا مهمون بودیم
شب خوابیدنی حال نداشتم برم دسشویی ... یه بچه کنارم خوابیده بود ...برش داشتم گذاشتم تو جای خودم تو جای اون شاشیدم ... اومدم برش گردونم سر جاش دیدم تو جای من ریده!!!