من نه عاشق بودم؛
و نه دلداده به گيسوی بلند
و نه آلوده به افکار پليد
من به دنبال نگاهی بودم
که مرا از پس ديوانگی ام ميفهميد...