نوشتم"روزت مبارک مامان عزیزم" بعد اشتباهی واسه بابام ارسال کردم
گفت اشتباهی فرستادی
خواستم مثلا بحث رو فلسفی کنم تا نگم اشتباه شده گفتم "مادر یعنی مهربانی و عشق پس هیچ فرقی بینتون نیست امروز روز شما هم هست..."
جواب داد "اومدی خونه فرقش رو میکنم تو چشت"

به نظرتون برم خونه؟😑