گفتم مرو
رفتی و بدبیراه رفتی
از دیده افتادی ولی از دل نرفتی...!