‏رفتم از دختره جزوه بگیرم نداشت، گفتم پس چطوری درسو پاس میکنی؟
یه چشمک به استاد زد اونم جوابشو داد. منم یه چشمک به استاد زدم، استاد عصبانی شد گفت چته؟

گفتم هیچی پلکم میپره احتمالا میخواد مهمون بیاد :/