⁣هر صبح خورشید فریاد میزند
آی آدم ها، کتابِ زندگی
چاپِ دوم ندارد!!
پس تا میتوانید عاشقانه و
خالصانه و شاد زندگی کنید