‏ولی من هنوز برام سواله که وقتی مامانتون اکانت اینستا نداره چرا استوری میکنین"مادر عزیزم روزت مبارک"؟