+ خسته‌ام.
فکر ميکردم با يه شب خوابيدن حل ميشه،
ولی مثل اینکه بيشتر از اين حرفاست...