بی قرار آمدن
آشفتن و آرام شدن
حس گنگی است
که من دارم و دریا دارد....................