‏تو بیا باز و بلرزان دل من را گاهی...
من به این زلزله‌ها سخت بدعادت شده‌ام!