۱۰ ساله‌م بود که داشتیم تو زمین خاکی فوتبال بازی می‌کردیم، رفیقمون با یه بچه بغل اومد.

پرسیدیم این کیه؟گفت داییمه.
انقدر درکش برامون سخت بود تا دو روز فوتبال تعطیل شد ://