جواب مامانم به تبریک روز مادر و چه کادویی برات بگیرم
دوران دانش آموزی: همین که نمره ۲۰ بگیری برای من کادوی روز مادره
دوران دانشجویی: همین که مشروط نشی کافیه
الان هم میگه آدم باشی بسه