میخواهمت عزیزه من،ولی دوری،خیلی دور....
نه دستم به دستانت میرسد نه چشمانم به نگاهت،چاره ای کن عشق من
ترا نداشتن کم نیست...درد است...درد