به مادرم گفتم درسته که عشق مادر به فرزند رو با مادیات نمیشه ارزش گذاشت؟ گفت گه خوردی. امسال پول نقد میدین بهم.