زمستــان اسـت...
هوا سرد و سرفه ها پردرد،
من ازمرگ دل یخ کرده می ترسم،
به گرمای نَـفَسهای "تـو" محتاجم!