‏وقتی بچه بودم به بابام میگفتم برام پلی استیشن بخره ولی با این استدلال که دستش شوک داره و نمیخوام پسر عزیزم دچار برق گرفتگی بشه قانعم میکرد

منم قانع میشدم و دیگه نمی خواستم ://