تو باید باشی
تا "صبح" بخیر شود
آفتاب در آسمان همه هست
و روشنایی در روز
تو باید باشی
تا دلم گرم شود
و چشمانم روشن...