‏ازوقتی دکتره تو تلویزیون گفت طرفای ۴صبح بدن تو ضعیفترین حالته و اغلب مرگا اون تایم رخ میده

بابام ۴بیدارمیشه میاد یه لگد بم میزنه میره میخوابه ://