یک روز از خواب می پریم
و کنارِ دستمان،
جای کسی هنوز گرم است...