یک روز میاد، که تمام زندگی
از جلو چشـــــــــمات میگذره...

پـــــــــس،کاری کن که ارزش
دیدن داشته باشه...