می‌خواستم سر هر پیچ
یک شعر بکارم
بزنی به موهات
که وقتی برابر آیینه می‌ایستی
هیچ چیزی
جز دست های من
بر سینه ات دل دل نکند ...