دیوار چین را
بیخودی بزرگش کرده اند
هیچ دیواری در دنیا
مانند پــــــدر
تکیه گاهی محکم نیست...