۱۰سالم بود که فهمیدم بچه‌ها چطور به دنیا میان

بعد از اون هر وقت پدرمو در حال نماز خوندن میدیدم با خودم میگفتم کثافتو ببین چطور روش میشه نماز بخونه emoji