اگــر هـزار غــم اسـت از جهـانیان بر دل
همین بس است که «او» غمگسارِ ما باشد