دلش مى خواست نباشد
چمدانش را بست ، تمام شهر را با خود برد .