عشق یک فریبِ بزرگ است و دوست داشتن یک صداقت راستین، بی انتها و مطلق ..