چه غم انگیز که من
برای دوست نداشتنت!
دلیلِ بسیار دارم و
طاقتِ کم ...!