مست شده ام در این
طلوع زیبا
همراه صبح بخیرهایت
عالمی را دیوانه می کند
وقتی
صبح بخیر را از زبانت می ریزی...