‏بچه که بودم فکر میکردم خروسها دارن مرغها رو میزنن و میرفتم جداشون میکردم
چقدر نفرینشون همرامه خدا میدونه