‏تو تاکسی ب راننده گفتم چقد پروانه زیادشده
یه نوچ نوچ کرد گف واقعا نفهمیدی این پروانه ها کار خودشونه؟گفتم ن والا
گفت اینارو ول دادن که به همه بگن ایران بهشته همش گل و بلبل داره اینجا همه چی عالیه گفتم اینارو از کجا درآوردی؟

یهو گف برو پایین،تو از اون مسافرای نفهمی😂