دختر فرانسویه پرسید کجایی هستی گفتم ایرانی، با ذوق گفت اِاِاِ من فارسی بلدم، بعد دوتا دستشو آورد جلو صورتم گفت "چه گوهی میخوری؟" 😂

هموطن هرجا هستی تو اون روحت emoji