اتفاق ساده می‌افتد.
مثل شکستن گلدان،
مثل گفتن خداحافظی،
مثل رفتن
و تا همیشه برنگشتن...