من میخندم،
تو عکس بگیر...
و در کنارش بنویس:

"وقتی دوستش دارم"...!