هر کسی به اندازه
ضربه هایی که خورده
تنهاییش رو
محکمتر بغل کرده...