هر چیز قاعده‌ای دارد جز عشق
و عشق انگار تا ابد بی‌قاعده است