دوستم استوری، عکس خودش و دوست پسرش ر گذاشته و نوشته دلم برای چیزهای کوچک تنگ می‌شود

که به نظرم کپشن مناسبی نبود. emoji