گاهی اوقات
حسرت تکرار یک لحظه
دیوانه کننده ترین حس دنیاست