‏به بابام گفتم وسط غذا آب نخور واست ضرر داره، گفت اینجا خونه کیه؟

گفتم خونه شما. گفت پس تو خونه من گوه نخور واست ضرر داره :///