همسایمون یوگا کار میکرد چندوقت پیش تو سن 40 سالگی بر اثر سکته قلبی مرد

اونوقت بابا بزرگ رفیقم تریاک میکشید تو سن 90 سالگی با موتور تصادف کرد و مرد

قانع شدین یا بازم بگم؟😐