نه رفتی از قلبم
نه کم شد از دردم
نه مُردم از دوریت
نه زندگی کردم...